Dlaczego ŚWIAT ALKOHOLI? Świat Alkoholi Poznań, to stacjonarny sklep z alkoholami, przy ulicy Poznańskiej oraz sklep internetowy alkohole.poznan.pl. Oferujemy największy wybór mocnych alkoholi, ze wspaniałą kolekcją whisky single malt, a także duży wybór win i szampanów. U nas znajdziesz idealny alkohol na prezent, a poza tym niespotykany wybór whisky, koniaków, likierów, jakimi nie może się pochwalić żaden sklep w Poznaniu. Posiadamy w swojej ofercie produkty największych światowych marek, jak również wyszukane i rzadko spotykane na rynku produkty, a motywem przewodnim jest niska cena. Współpracujemy z największymi dostawcami i importerami alkoholu w Polsce, ale również z wieloma małymi firmami, producentami lokalnych trunków. Wieloletnia współpraca pozwoliła nam na stworzenie bardzo dużej i bogatej oferty alkoholi. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć jest możliwość importu na życzenie, we współpracy z jednym z naszych partnerów. Dzięki temu możemy mieć w swojej ofercie alkohole niedostępne w zwykłej sprzedaży w Polsce.Działamy w branży, bez przerwy, już ponad 20 lat. Zaczynaliśmy w 1991 roku od małego sklepu , aktualnie nasza oferta to ponad 1000 produktów. Kiedyś sprzedawaliśmy tylko w sklepie stacjonarnym, od 2010 roku działamy też w internecie. Obsługujemy Klientów detalicznych, ale również firmy i instytucje. Mamy alkohole z prawie z całego świata, a czego nie mamy możemy poszukać specjalnie dla Ciebie. Whisky, koniak, wódka, likier, albo wino, może szampan, duży, mały, … Życie jest pełne trudnych wyborów? W tych wyborach zaufaj nam.

INFOLINIA:  535 50 50 60                        Zakupy bez rejestracji          Dostawa gratis od 450zł            Bezpieczna przesyłka

Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Właściciel:

AGNECJA REKLAMOWA BOOTELKA z siedzibą w Poznaniu ul. Poznańska 35/1, 60-850 Poznań,

NIP 7811521311 REGON 300207312

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep partnerski– stacjonarny punkt sprzedaży, współpracujący z elektroniczną platformą do składania zamówień, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.amarone.pl. Lista sklepów partnerskich dostępna jest na stronie www.amarone.pl.

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie partnerskim;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem partnerskim a Klientem, realizowana w sklepie partnerskim.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. PLATFORMA – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie partnerskim pod adresem www.amarone.pl

1.11 Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z PLATFORMY znajdującej się na www.amarone.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem PLATFORMY, prowadzony przez sklepy partnerskie w formie sklepów stacjonarnych

2.4. Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach PLATFORMY;
 1. b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem PLATFORMY;
 1. c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem PLATFORMY;
 1. d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu PLATFORMY.

2.5. Korzystanie z PLATFORMY jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych.

2.6. W celu korzystania z PLATFORMY Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklepy partnerskie dokonują sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Informacje o Towarach zawarte na PLATFORMIE Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.11. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych oraz akcesoriów.

III. Zasady korzystania z PLATFORMY

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z PLATFORMY jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron PLATFORMY.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia AGENCJE REKLAMOWĄ BOOTELKA z siedzibą w Poznaniu do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA może pozbawić Klienta prawa do korzystania z PLATFORMY, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w PLATFORMY dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 1. b) dopuścił się za pośrednictwem PLATFORMY naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników PLATFORMY,
 1. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez AGENCJE REKLAMOWĄ BOOTELKA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jej dobre imię
 1. d) nie ukończył 18 roku życia.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z PLATFORMAY, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AGENCJI REKLAMOWEJ BOOTELKA

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych na PLATFORMIE, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 1. b) korzystania z PLATFORMY w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 1. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach PLATFORMY niezamówionej informacji handlowej (spam),
 1. d) korzystania z PLATFORMY w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
 1. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach PLATFORMY jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 1. f) korzystania z PLATFORMY w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem PLATFORMY należy wejść na stronę internetową www.amarone.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z PLATFORMY wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 1. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów,
 1. c) wybranej metody płatności,
 1. d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem partnerskim Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep partnerski

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie Partnerskim

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży tj. stacjonarnym sklepie partnerskim

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia sklep partnerski do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia sklep partnerski do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5.7. Sklep partnerski zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego,
 1. b) płatnością w systemie Przelewy24,
 1. c) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec AGENCJI REKLAMOWEJ BOOTELKA z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 35/1, 60-850 Poznań

lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA, UL. POZNAŃSKA 35/1, 60-850 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VIII. Rękojmia za wady

8.1. Sklep partnerski, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Sklep partnerski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sklepy partnerskie nie są producentem towarów i nie udzielają gwarancji na sprzedane rzeczy.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania PLATFORMY, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem PLATFORMY Klient może zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem PLATFORMY.

9.5. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA oraz sklepy partnerskie zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3

9.7. AGENCJA REKLAMOWA BOOTELKA informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA lub SKLEPAMI PARTNERSKIMI, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy pomiędzy AGENCJĄ REKLAMOWĄ BOOTELKA lub SKLEPAMI PARTNERSKIMI, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AGENCJI REKLAMOWEJ BOOTELKA

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLPLATFORMAU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień, które to zamówienia realizowane są w Sklepie stacjonarnym;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem stacjonarnym a Klientem, realizowana w Sklepie stacjonarnym.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. PLATFORMA – elektroniczna platforma do składania zamówień, które to zamówienia realizowane są w Sklepie stacjonarnym.

1.11 Pełnomocnik – podmiot, któremu Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu stacjonarnego Towarów zamówionych przy użyciu PLATFORMY.

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Pełnomocnik jest odrębnym od Sklepu stacjonarnego podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja na PLATFORMIE na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

III. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w Sklepie stacjonarnym, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres. Momentem udzielenia pełnomocnictwa jest wybór na PLATFORMIE formy realizacji zamówienia ze sklepu stacjonarnego przez dostarczenie towaru Klientowi za pośrednictwem pełnomocnika.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie MG JARMUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. Pełnomocnik jest upoważniony jest do udzielania dalszych pełnomocnictw innym podmiotom, do wykonania czynności zakresem odpowiadających treści udzielonego mu pełnomocnictwa.

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są na PLATFORMIE. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu stacjonarnego.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

 1. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie PLATFORMIE. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie stacjonarnym Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru ze Sklepu stacjonarnego przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

 1. Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany Klientowi wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).